Contact

telefoon
076 531 03 84
mail
info@vog-specialist.nl

Missie

Tot 1 april 2004 gaf de burgemeester nog de zogenaamde 'Verklaring van goed gedrag' af. Vanaf dat moment echter is de afgifte van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gecentraliseerd op ministerieel niveau. Het toen nieuw opgerichte Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) werd belast met het onderzoek en de afgifte van een VOG. Deze afdeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vormt een gesloten bestuursorgaan. Bij dit orgaan werken juridisch geschoolde ambtenaren. Het orgaan toont naar de buitenwereld een visie van diep doorgevoerd systeemdenken ondersteund door een zware en vergaande automatisering.

Het VOG expertisecentrum is een centraal punt dat voortdurend het onderzoek van het COVOG wil toetsen aan de menselijke maat. Het VOG expertisecentrum staat daarin mensen en (vrijwilligers)organisaties/bedrijven professioneel en kwalitatief hoogwaardig met raad en daad bij. Wij leveren dienstverlening op het niveau van een gespecialiseerde advocaat.

VOG expertisecentrum betaalbare deskundige snelle service

De menselijke maat

Het  op de persoon en specifieke omstandigheden afwegen van de belangen van het individu in relatie tot het zogenaamde algemeen belang.

Met raad en daad

Het VOG expertisecentrum ondersteunt mensen en (vrijwilligers-)organisaties/bedrijven in de Aanvraag van een VOG:
Het VOG expertisecentrum ondersteunt (vrijwilligers-)organisaties/bedrijven in VOG vraagstukken:

Kernwaarden

In de dienstverlening van VOG expertisecentrum staan de volgende waarden centraal:

Intentie

Het VOG expertisecentrum stelt zich voor de opdracht in het proces voor afgifte van een VOG de belangen van één mens of (vrijwilligers-)organisatie/bedrijf met mogelijk een belast verleden te behartigen. Leidend daarin is het mogelijk belast verleden in een proportioneel perspectief te plaatsen met het veiligheidsrisico voor de samenleving als geheel. De intentie daarbij is dat het onderzoek voor de afgifte van een VOG niet tot routine wordt en niet wordt gestandaardiseerd. De subtiele afwegingen tussen de zwaarwegende belangen van één uniek mens en de veiligheidsbelangen van de samenleving als geheel laten zich niet vangen in strakke (beleids-)regels en protocollen.

Advocaat | Raadsman | Gemachtigde | Aanvraag | Zienswijze | Bezwaar | Bezwaarschrift | Beroep | Beroepschrift